سیگنال یاب روزانه
1402/07/16
21:36
سهام خروجی فیلتر #حجم_مشکوک (یکشنبه ۱۶ مهر) #کساوه #وثخوز #معیار #توسن #حتاید #بسویچ #وحکمت

سهام خروجی فیلتر #حجم_مشکوک


(یکشنبه ۱۶ مهر)#کساوه#وثخوز#معیار#توسن#حتاید#بسویچ#وحکمتانتهای خبر

0
0