تحلیل برای سود
1400/10/29
13:05
🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی شنبه مناسب هستند : ✅ شتران ✅ پدرخش ✅ کمنگنز ✅ ورازی ✅ شلیا ✅ کفپارس

🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی شنبه مناسب هستند :✅ شتران


✅ پدرخش


✅ کمنگنز


✅ ورازی


✅ شلیا


✅ کفپارس

انتهای خبر

0
0