خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/02/18
09:56
#گزارشات_ماهانه_فروردین #ونیکی در گزارش ماهانه فرودین 689 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. #پترول در گزارش ماهانه فرودین 191 میلی...

#گزارشات_ماهانه_فروردین#ونیکی در گزارش ماهانه فرودین ۶۸۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#پترول در گزارش ماهانه فرودین ۱۹۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#واعتبار در گزارش ماهانه فرودین ۶۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#تجلی در گزارش ماهانه فرودین ۸۲۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

انتهای خبر

0
0