ساحل

صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د

1402/09/15 10:41:00
پایانی:13,452
(0.12%)
آخرین:13,453
(0.13%)

تعداد معاملات:9
حجم:40,750
ارزش معاملات:548M
حجم مبنا:1
12,09214,778
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
149,961,980
13,452
13,453
19,997,2701
15,000,000
13,451
13,454
5,000,0001
15,000,000
13,450
13,455
5,000,0001
2,730(7%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
38,020(93%)
4(80%)
38,020(93%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
2,730(7%)
1(20%)
سرانه خرید حقیقی: 18,361,980 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.14سرانه فروش حقیقی: 127,861,260 تومانقدرت فروش حقیقی: 6.96


آخرین اخبار ساحل

نمایش اخبار قدیمی‌تر