بورس۲۴
1403/04/20
10:20
«حفارس» سهام خرید

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس خبر داد شرکت فراساحل سپهر سپید(سهامی عام) مورخ ۱۴۰۳.۰۴.۲۰ به مبلغ ۱۳۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال خریداری گردید.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس خبر داد شرکت فراساحل سپهر سپید(سهامی عام) مورخ ۱۴۰۳.۰۴.۲۰ به مبلغ ۱۳۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال خریداری گردید که کل ثمن معامله در حین انعقاد قرارداد صلح نامه و امضا صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده و امضا ذیل دفاتر نقل و انتقال سهام و دفتر سهام طی ۱۰ فقره چک سرمایه ۱،۰۰۰،۰۰۰ سهم یک هزارریالی با مالکیت ۹۹/۹۸ درصد شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس به میزان ۹۹۹،۸۰۰ سهم یک هزارریالی و شرکت تعاونی ایثارگری خدمات حمل و نقل و گردشگری اتومبیل کرایه ایده آل شهر آرا و شرکت رهپویان ساحل آبی، شرکت مسیر سبزفرادیس و موسسه تشریفاتی و خدماتی ایده آل شهر آرا هرکدام به میزان ۵۰ سهم یک هزارریالی خریداری گردید. مراتب جهت اطلاع سهامداران ارسال می گردد.


ح
انتهای خبر

0
0