کامپوند

رمزارز - رتبه
قیمت :
2,690,608 تومان
$51.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

2,641,256
2,782,172

2,019,229
2,104,893

2,696,546
2,711,363

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار کامپوند

نمایش اخبار قدیمی‌تر