کامپوند

رمزارز - رتبه
قیمت :
2,742,325 تومان
$52.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

2,736,473
2,877,802

2,019,229
2,104,893

2,784,770
2,802,075

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار کامپوند

نمایش اخبار قدیمی‌تر