کامپوند

رمزارز - رتبه 85
قیمت :
4,849,757 تومان
$176 
0.5%-

معاملات روزانه$64,804,278
حجم بازار$1,082,753,275
سکه در گردش6,337,801
عرضه کل10,000,000

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

4,683,922
4,867,660

4,888,527
4,932,274

4,784,737
4,836,777

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0.1%-
0.5%-
12.7%-