بتاسهم
1399/10/08
08:29
#صبا بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (صبا) در تاریخ 7 دی 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 42,737 میل...

#صبا


بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (صبا) در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۹


پرتفوی بورسی:


ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۴۲,۷۳۷ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۳۴,۱۱۵ میلیارد تومان می باشد.


مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمایه گذاری صدر تامین - سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین - بانک تجارت و بانک ملت.پرتفوی غیر بورسی:


ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۸,۸۲۲ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۷,۱۲۳ میلیارد تومان می باشد.


بدین ترتیب NAV هر سهم صبا ۱۱,۳۷۲ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۷۳ درصد می باشد.


کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0