سهم گلچین
1402/08/03
17:45
#افزایش_سرمایه #اعتلا 📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز درصد افزایش سرمایه: 68 د...

#افزایش_سرمایه


#اعتلا📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرزدرصد افزایش سرمایه: ۶۸ درصدمحل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
#افزایش_سرمایه✅ مجوز افزایش سرمایه ۴۴ درصدی #اتکای از محل سود انباشته صادر شد.✅ مجوز افزایش سرمایه ۱۶۳ درصدی #تپسی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.
#افزایش_سرمایه


#گپارس📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارسدرصد افزایش سرمایه: ۱۴۸ درصدمحل تامین افزایش سرمایه: سود انباشتهانتهای خبر

0
0