پارسیس تحلیل
1402/08/12
19:00
#پرداخت ماهانه ❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر 1401 ➖ #تاپکیش فروش 85میلیارد تومانی : رشد 120% ➖ #توسن فروش 60میلیارد تومانی : رشد 56% ➖ ...

#پرداخت ماهانه❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر ۱۴۰۱➖ #تاپکیش فروش ۸۵میلیارد تومانی : رشد ۱۲۰٪


➖ #توسن فروش ۶۰میلیارد تومانی : رشد ۵۶٪


➖ #پی پاد فروش ۴۷۴میلیارد تومانی : رشد ۳۸٪


➖ #آپ فروش ۸۵۲میلیارد تومانی : رشد ۲۸٪


➖ #سپ فروش ۴۹۴میلیارد تومانی : رشد ۳۸٪


➖ #پرداخت فروش ۳۷۰میلیارد تومانی : رشد ۳۲٪


➖ #رتاپ فروش ۳۷۵میلیارد تومانی : رشد ۳۵٪


➖ #رکیش فروش ۸۷میلیارد تومانی : رشد ۲۱٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0