مهدی راد
1400/03/03
14:46
قبله عالم سلامت باشند. قربانت وشم؛ توضیحی در حد چند کلمه مرقوم میفرمایید چرا منفی 50 وایران با این چارت! تایید نشد اما منفی 50 کلوند یا منفی 20 وب...

قبله عالم سلامت باشند.قربانت وشم؛ توضیحی در حد چند کلمه مرقوم میفرمایید چرا منفی ۵۰ وایران با این چارت! تایید نشد اما منفی ۵۰ کلوند یا منفی ۲۰ وبملت یا منفی ۵۰ خفنر و ده‌ها سهم دیگر تایید شد؟مرحمتی کرده و توضیحی دهید چرا مدام از سهم های حبابی صحبت میشود که باید اصلاح کنند اما بازگشایی منفی۵۰ چنین سهمی با این رشد تایید نمیشود؟#ناظر_بورس_قبله_عالم


#تبعیض_بورسیانتهای خبر

0
0