بورس۲۴
1401/02/26
11:29
توضیحات «وآفر» در خصوص خرید سهام

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان اعلام نمود سهام بهمن دیزل با قصد انجام سرمایه گذاری بلند مدت در سهام مزبور خریداری شده است. دلیل فروش سهام گروه بهمن رعایت مفاد ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی می باشد.

توضیحات «وآفر» در خصوص خرید سهام

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان اعلام نمود سهام بهمن دیزل با قصد انجام سرمایه گذاری بلند مدت در سهام مزبور خریداری شده است. دلیل فروش سهام گروه بهمن رعایت مفاد ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی می باشد.

وافر
انتهای خبر

0
0