کارگزاری آبان
1400/11/23
08:52
📈صف خرید وسکرمان 237 میلیون سهم وساغربی 151 میلیون سهم وساشرقی 149 میلیون سهم وسگیلا 119 میلیون سهم فزر 92 میلیون سهم

📈صف خرید


وسکرمان ۲۳۷ میلیون سهم


وساغربی ۱۵۱ میلیون سهم


وساشرقی ۱۴۹ میلیون سهم


وسگیلا ۱۱۹ میلیون سهم


فزر ۹۲ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0