بورس۲۴
1401/03/18
18:58
زمان بازارگردانی نماد های «فزرین»و «فگستر»مشخص شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴،صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار در نظر دارد نماد های معاملاتی «فزرین»و«فگستر»را در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران با استفاده از روش مبتنی بر حراج در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱.۳.۲۲ بازارگردانی کند.

زمان بازارگردانی نماد های «فزرین»و «فگستر»مشخص شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار در نظر دارد نماد های معاملاتی «فزرین»و«فگستر»را در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران با استفاده از روش مبتنی بر حراج در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱.۳.۲۲ بازارگردانی کند.


فگستر
انتهای خبر

0
0