سهم گلچین
1399/08/25
10:56
بازگشایی #فلامي پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه بدون محدوديت نوسان قيمت بازگشایی #كاذرح با توجه به اعلام مهلت پذير...

بازگشایی #فلامی پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه بدون محدودیت نوسان قیمت


بازگشایی #کاذرح با توجه به اعلام مهلت پذیره نویسی بدون محدودیت نوسان قیمتدر پایان معاملات امروز نماد #واعتبار جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی متوقف خواهد شدبازگشایی #خزامیا با توجه به رفع تعلیق نماد معاملاتی و افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت


بازگشایی #شنفت و #خوساز با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمتانتهای خبر

0
0