خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/03/16
09:30
#گزارشات_ماهانه_اردیبهشت #صبا در گزارش ماهانه اردیبهشت 978 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. #خبهمن در گزارش ماهانه اردیبهشت 387 م...

#گزارشات_ماهانه_اردیبهشت#صبا در گزارش ماهانه اردیبهشت ۹۷۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#خبهمن در گزارش ماهانه اردیبهشت ۳۸۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وصنا در گزارش ماهانه اردیبهشت ۲۳۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#واتی در گزارش ماهانه اردیبهشت ۶۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

انتهای خبر

0
0