بااقتصاد
1401/03/10
09:53
۴ شرکت مجوز افزایش سرمایه گرفتند

چهار نماد «شیران»، «فافق»، «وسپه» و «تاپیکو» از دریافت مجوز افزایش سرمایه خود خبر دادند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، چهار شرکت زیر مجوز افزایش سرمایه دریافت کردند.


سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران «شیران»


سرمایه فعلی: ۹۶۴ میلیارد و ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان


درصد افزایش سرمایه: ۱۰۰ درصد


سرمایه جدید: یک هزار و ۹۲۸ میلیارد و ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان


منبع: سود انباشته


به علت: اصلاح ساختار مالیصنایع مس افق کرمان «فافق»


سرمایه فعلی: ۲۵۰ میلیارد تومان


درصد افزایش سرمایه: ۴۰ درصد


سرمایه جدید: ۳۵۰ میلیارد تومان


منبع: سود انباشته


به علت: جبران مخارج مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیرسرمایه گذاری سپه «وسپه»


سرمایه فعلی: ۱۲۰۰ میلیارد تومان


درصد افزایش سرمایه: ۹۵ درصد


سرمایه جدید: ۲۳۴۰ میلیارد تومان


منبع: ۶۷ درصد مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی / ۲۸ درصد سود انباشته


به علت: جبران مخارج سرمایه‌گذاری صورت گرفته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تحصیل سهامسرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین «تاپیکو»


سرمایه فعلی: ۸۱۵۰ میلیارد تومان


درصد افزایش سرمایه: ۲۵ درصد


سرمایه جدید: ۱۰,۱۵۰ میلیارد تومان


منبع: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی


به علت: جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه‌پذیر
انتهای خبر

0
0