بورسینه
1400/03/04
10:06
📌وضعیت گروه دارویی 🔹تنها ۶نماد #تیپیکو، #برکت، #والبر، #دابور، #دکوثر و #دعبید در دامنه مثبت قرار دارند. 🔸سایر نمادهای این گروه در محدوده منفی و ع...

📌وضعیت گروه دارویی🔹تنها ۶نماد #تیپیکو، #برکت، #والبر، #دابور، #دکوثر و #دعبید در دامنه مثبت قرار دارند.


🔸سایر نمادهای این گروه در محدوده منفی و عمدتا در کف قیمت روزانه قرار دارند.
انتهای خبر

0
0