کارگزاری آبان
1399/08/25
09:51
📈خدمات فني و مهندسي نوسانی و منفی داد و ستد می شوند.#رتكو٬ #خفولا٬ #تپولا و #تابا با فشار عرضه همراه اند.#رمپنا و #رنيك مثبت و متعادل اند.

📈خدمات فنی و مهندسی نوسانی و منفی داد و ستد می شوند.#رتکو٬ #خفولا٬ #تپولا و #تابا با فشار عرضه همراه اند.#رمپنا و #رنیک مثبت و متعادل اند.


انتهای خبر

0
0