تحلیل برای سود
1400/10/08
11:01
#گزارشات_ماهانه_آذر #ونیکی در گزارش ماهانه آذر 582 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. #شستا در گزارش ماهانه آذر 2,908 میلیارد ریال ...

#گزارشات_ماهانه_آذر#ونیکی در گزارش ماهانه آذر ۵۸۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#شستا در گزارش ماهانه آذر ۲,۹۰۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#تاپیکو در گزارش ماهانه آذر ۷۷۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وپویا در گزارش ماهانه آذر ۱۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

انتهای خبر

0
0