کارگزاری آبان
1400/03/03
08:57
📈صف خرید فتوسا 180 میلیون سهم فگستر 75 میلیون سهم وسالت 55 میلیون سهم کباده 5 میلیون سهم

📈صف خرید


فتوسا ۱۸۰ میلیون سهم


فگستر ۷۵ میلیون سهم


وسالت ۵۵ میلیون سهم


کباده ۵ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0