خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/02/11
11:25
#گزارشات_ماهانه_فروردین #وبوعلی در گزارش ماهانه فرودین 474 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. #وسپه در گزارش ماهانه فرودین 294 میلی...

#گزارشات_ماهانه_فروردین#وبوعلی در گزارش ماهانه فرودین ۴۷۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وسپه در گزارش ماهانه فرودین ۲۹۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#خبهمن در گزارش ماهانه فرودین ۶۳۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وتوسم در گزارش ماهانه فرودین ۹۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

انتهای خبر

0
0