موج مثبت Positive Wave
1399/08/27
09:58
#ورنا و #وساپا هم باید در کنار #خساپا در صف خرید قفل باشن #ورنا سهامدار عمده #خساپا و #خپارس و #وساپا سهامدار عمده #ورناست سهامداران عمده #خساپا ...

#ورنا و #وساپا هم باید در کنار #خساپا در صف خرید قفل باشن#ورنا سهامدار عمده #خساپا و #خپارس و #وساپا سهامدار عمده #ورناستسهامداران عمده #خساپا هستن

انتهای خبر

0
0