تحلیل برای سود
1400/10/12
14:56
#سود_سهام #واتی تا پایان آذر ماه 767 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است. #وبشهر تا پایان آذر ماه 1,088 میلیارد ریال سود سهام در مجام...

#سود_سهام#واتی تا پایان آذر ماه ۷۶۷ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#وبشهر تا پایان آذر ماه ۱,۰۸۸ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#سمگا تا پایان آذر ماه ۱۰۵ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#وصندوق تا پایان آذر ماه ۳۹,۱۱۵ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.

انتهای خبر

0
0