نخل

صندوق س.خلیج فارس-د

1402/09/06 09:14:05
پایانی:10,040
(0.06%)
آخرین:10,040
(0.06%)

تعداد معاملات:8
حجم:13,900
ارزش معاملات:139M
حجم مبنا:1
9,03011,036
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
199,716,640
10,040
10,041
11,231,4145
15,000,000
10,039
10,042
5,000,0001
15,000,000
10,038
10,043
5,000,0001
10,024(72%)
4(80%)
حجمحقیقیتعداد
13,500(97%)
2(67%)
3,876(28%)
1(20%)
حجمحقوقیتعداد
400(3%)
1(33%)
سرانه خرید حقیقی: 25,160,240 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.37سرانه فروش حقیقی: 67,770,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.69