زرفام

صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا

1401/05/21 16:16:04
پایانی:10,155
(-0.87%)
آخرین:10,179
(-0.64%)

تعداد معاملات:176
حجم:984,008
ارزش معاملات:9.99B
حجم مبنا:1
9,22111,269
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,185
10,178
10,179
7801
1500
10,146
10,180
1,0001
226,000
10,145
10,184
1,0001
159,475(16%)
41(98%)
حجمحقیقیتعداد
984,008(100%)
79(100%)
824,533(84%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 39,499,234 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.31سرانه فروش حقیقی: 126,488,623 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.20


آخرین اخبار زرفام

به پایان اخبار رسیدید

نمایش اخبار قدیمی‌تر