یارا

صندوق س. آریا-د

1401/03/03 10:29:56
پایانی:10,742
(0.06%)
آخرین:10,742
(0.06%)

تعداد معاملات:4
حجم:17,403
ارزش معاملات:186M
حجم مبنا:1
9,66211,808
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
505,000,000
10,741
10,742
1,983,09721
7505,806
10,740
10,743
500,0005
5500,000
10,739
10,744
500,0005
17,403(100%)
4(100%)
حجمحقیقیتعداد
0(0%)
0(0%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
17,403(100%)
1(100%)
سرانه خرید حقیقی: 46,735,756 تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: تومانقدرت فروش حقیقی:


آخرین اخبار یارا

نمایش اخبار قدیمی‌تر