يارا

صندوق س. آريا-د

1401/05/21 15:55:01
پایانی:11,638
(0.06%)
آخرین:11,637
(0.06%)

تعداد معاملات:32
حجم:489,295
ارزش معاملات:5.69B
حجم مبنا:1
10,46712,793
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
494,732,355
11,637
11,639
200,0002
5500,000
11,636
11,640
200,0002
5500,000
11,635
11,650
1,9001
216,700(44%)
13(93%)
حجمحقیقیتعداد
274,031(56%)
8(89%)
272,595(56%)
1(7%)
حجمحقوقیتعداد
215,264(44%)
1(11%)
سرانه خرید حقیقی: 193,996,507 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.49سرانه فروش حقیقی: 398,646,597 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.05


آخرین اخبار یارا

نمایش اخبار قدیمی‌تر