میکر

رمزارز - رتبه 58
قیمت :
59,254,052 تومان
$2,475 
6.6%-

معاملات روزانه$50,378,421
حجم بازار$1,844,467,332
سکه در گردش984,531
عرضه کل984,531

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

51,386,591
53,306,475

57,356,633
57,700,000

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

1.6%-
6.6%-
11.6%-