میکر

رمزارز - رتبه
قیمت :
157,570,620 تومان
$2,721 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

156,941,302
159,196,284

156,160,556
158,053,655

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار میکر

نمایش اخبار قدیمی‌تر