هدرا هش گراف

رمزارز - رتبه 38
قیمت :
2,457 تومان
$0 
+0.3%+

معاملات روزانه$58,000,107
حجم بازار$1,688,610,855
سکه در گردش21,084,776,584
عرضه کل50,000,000,000

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

2,497
2,517

2,447
2,560

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0.9%-
+0.3%+
+6.8%+