رماس

صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س

1402/09/15 10:25:43
پایانی:15,896
(0.61%)
آخرین:15,700
(-0.62%)

تعداد معاملات:46
حجم:68,252
ارزش معاملات:1.08B
حجم مبنا:1
14,22017,378
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,526
15,704
15,950
16,1694
1350
15,703
15,960
3191
125,000
15,700
15,984
1,0001
67,356(99%)
28(97%)
حجمحقیقیتعداد
37,296(55%)
14(93%)
896(1%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
30,956(45%)
1(7%)
سرانه خرید حقیقی: 38,238,963 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.90سرانه فروش حقیقی: 42,346,944 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.11