تحلیل برای سود
1400/10/10
22:02
#گزارشات_ماهانه_آذر #وغدیر در گزارش ماهانه آذر 2,248 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. #وخارزم در گزارش ماهانه آذر 1,195 میلیارد ر...

#گزارشات_ماهانه_آذر#وغدیر در گزارش ماهانه آذر ۲,۲۴۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وخارزم در گزارش ماهانه آذر ۱,۱۹۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#ومدیر در گزارش ماهانه آذر ۴,۳۵۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وتوسم در گزارش ماهانه آذر ۷۷۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

انتهای خبر

0
0