بورس۲۴
1403/04/20
12:23
مزایده در «ثغرب»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب جهت فروش زمین به متراژ ۳۹۵۴/۳۸ با کاربری مسکونی و اقع در شهرستان اردبیل مزایده برگزار می کند.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب جهت فروش زمین به متراژ ۳۹۵۴/۳۸ با کاربری مسکونی و اقع در شهرستان اردبیل مزایده برگزار می کند.


سی
انتهای خبر

0
0