مبین تحلیل
1400/03/03
18:45
📌#گزارش_بازار 🔶"امین" ، "وکبهمن" و "آبادا" سه نماد با بیشترین قدرت خرید حقیقی بودند. 🔶تعداد نماد های مثبت به 80 نماد رسید . 🔶سرانه خرید حقیقی ...

📌#گزارش_بازار🔶"امین" ، "وکبهمن" و "آبادا" سه نماد با بیشترین قدرت خرید حقیقی بودند.🔶تعداد نماد های مثبت به ۸۰ نماد رسید .🔶سرانه خرید حقیقی حدود ۱۶ میلیون تومان بود.➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0