بورس۲۴
1401/05/13
17:17
«خاور» برای فروش محصول مذاکره می کند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ایران خودرو دیزل بیان نمود مذاکرات جهت فروش ۱۷۰۰ دستگاه اتوبوس دیزلی شهری از محصولات شرکت ایران خودرو دیزل در حال انجام می باشد و تاکنون قطعی بودن توافق برای این شرکت محرز نگردیده است.

«خاور» برای فروش محصول مذاکره می کند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ایران خودرو دیزل بیان نمود مذاکرات جهت فروش ۱۷۰۰ دستگاه اتوبوس دیزلی شهری از محصولات شرکت ایران خودرو دیزل در حال انجام می باشد و تاکنون قطعی بودن توافق برای این شرکت محرز نگردیده است ، بدیهی است درصورت حصول توافق نهایی و امضاء قرارداد مربوطه ، مراتب بر اساس ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان اطلاع رسانی خواهد شد .


خاور
انتهای خبر

0
0