سهم گلچین
1399/08/25
08:22
#غدشت #وتوس #كفپارس به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي دشت مرغاب(غدشت)،توسعه شهري توس گستر(وتوس)و فرآورده هاي نسوز پارس(كفپارس)مشمول دستورا...

#غدشت #وتوس #کفپارس


به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های دشت مرغاب(غدشت)،توسعه شهری توس گستر(وتوس)و فرآورده های نسوز پارس(کفپارس)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشندانتهای خبر

0
0