بورس۲۴
1402/09/06
18:45
"دتولید" ازمعاملات خود رو نمایی کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت داروسازی تولید دارو از معامله با شرکت هم گروه خبر داد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت داروسازی تولید دارو از معامله با شرکت پخش البرز به مبلغ ۱,۶۴۶,۱۲۰ میلیون ریال جهت فروش محصول دارو خبر داد.

دتولید
انتهای خبر

0
0