نوآوران امین
1400/04/30
18:54
سرمایه گذاری مسکن جنوب(#ثجنوب) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 65 درصدی درآمدهای عم...

سرمایه گذاری مسکن جنوب(#ثجنوب)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۶۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۷۸,۴۳۳ میلیون ریال به مبلغ ۱,۱۲۲,۷۶۳ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۴۰ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۴۶۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0