بورس۲۴
1401/09/30
15:47
«کفراور» در ۳ ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت فرآورده های سیمان شرق در ۳ ماهه منتهی به آبان سال جاری سود خالصی معادل ۶ میلیارد تومان محقق نمود. بررسی گزارش این شرکت حاکی از رشد ۲۸ ددرصدی سود در ۳ ماهه مورد بررسی نسبت به دوره مشابه قبل است.

«کفراور» در 3 ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت فرآورده های سیمان شرق در ۳ ماهه منتهی به آبان سال جاری سود خالصی معادل ۶ میلیارد تومان محقق نمود. بررسی گزارش این شرکت حاکی از رشد ۲۸ ددرصدی سود در ۳ ماهه مورد بررسی نسبت به دوره مشابه قبل است.ک
انتهای خبر

0
0