نوآوران امین
1400/03/03
16:56
سرمایه گذاری مسکن جنوب(#ثجنوب) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 103 درصدی درآمدهای عم...

سرمایه گذاری مسکن جنوب(#ثجنوب)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۱۰۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۲۶,۴۹۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۶۱,۱۷۳ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۰۸ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۲۳۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0