بتاسهم
1402/07/12
07:22
" #شوینده بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده در تاریخ 10 مهر 1402 پرتفوی بورسی: ارزش روز پ...

" #شویندهبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۲پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۳۶۴۹ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۳۴۵۲ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پاکسان - گلتاش - صنایع بهداشتی ساینا و سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۲۹۴ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۲۶۸ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #شوینده ۴۲۱۲۵ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۴۸ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیس"انتهای خبر

0
0