نبسا
1399/10/07
08:48
گزارش فروش جالب توجه از دو شرکت با آینده روشن... #شپدیس فروش سه ماهه ابتدایی سال مالی این شرکت به عدد 46810 میلیارد ریال رسید که این عدد در مدت مش...

گزارش فروش جالب توجه از دو شرکت با آینده روشن...#شپدیس فروش سه ماهه ابتدایی سال مالی این شرکت به عدد ۴۶۸۱۰ میلیارد ریال رسید که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۱۲۹۴۴ ریال بود#شکربن فروش ۹ ماه سال مالی این شرکت به عدد ۳۴۴۰ میلیارد ریال رسید که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۲۱۶۴ میلیارد ریال بوده است...

انتهای خبر

0
0