بورس۲۴
1401/02/26
16:01
«خبهمن» و توثیق سهام

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه بهمن از توثیق سهام بهمن دیزل جهت انتشار اوراق مرابحه شرکت سیباموتور برای دوره ۴ ساله با نرخ ۱۸ درصد به منظور خرید مواد اولیه جهت تامین سرمایه در گردش (مواد اولیه شامل قطعات منفصله کامیون کشنده) خبر داد.

«خبهمن» و توثیق سهام

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه بهمن از توثیق سهام بهمن دیزل جهت انتشار اوراق مرابحه شرکت سیباموتور برای دوره ۴ ساله با نرخ ۱۸ درصد به منظور خرید مواد اولیه جهت تامین سرمایه در گردش (مواد اولیه شامل قطعات منفصله کامیون کشنده) خبر داد.

خبهمن
انتهای خبر

0
0