فیلتر هوشمند - گپ منفی پایانی و آخرین قیمت

كورز

 (بازار پایه)
10:40:45 1400/07/26
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۵.۲۱
31,97935,345

کایتا

 (بازار پایه)
10:40:45 1400/07/26
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۹۹
9,0939,655

فجوش

 (بازار پایه)
10:40:45 1400/07/26
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۹۶
1,4861,576

انرژی1

 (بورس)
10:40:45 1400/07/26
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۹۴
70,52077,940

خعمرا

 (بازار پایه)
10:40:45 1400/07/26
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۹۴
3,7103,938

فبستم

 (بازار پایه)
10:40:46 1400/07/26
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۹۱
755833

قاروم

 (بازار پایه)
10:40:46 1400/07/26
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۷۵
1,6131,711

انرژی3

 (بورس)
10:40:46 1400/07/26
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۵۹
70,52077,940

بالبر

 (بورس)
10:40:46 1400/07/26
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۴۲
27,53030,410

خکمک

 (بورس)
10:40:46 1400/07/26
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۳۹
16,70018,440

تفيرو

 (بازار پایه)
10:40:46 1400/07/26
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۰۱
18,23219,750