فیلتر هوشمند - گپ منفی پایانی و آخرین قیمت

پشاهن

 (بازار پایه)
13:59:13 1400/02/27
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۵.۰
7,0117,749

كورز

 (بازار پایه)
13:59:14 1400/02/27
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۹۹
34,10836,216

خعمرا

 (بازار پایه)
13:59:14 1400/02/27
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۹۶
21,67323,953

فجوش

 (بازار پایه)
13:59:14 1400/02/27
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۹۶
1,4861,576

وسالت

 (بازار پایه)
13:59:14 1400/02/27
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۹۵
1,0771,143

شصدف

 (فرابورس)
13:59:14 1400/02/27
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۷۶
30,37933,575

قاروم

 (بازار پایه)
13:59:14 1400/02/27
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۷۵
1,6131,711