فیلتر هوشمند - گپ منفی پایانی و آخرین قیمت

كورز

 (بازار پایه)
00:36:35 1400/10/28
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۵.۲۱
32,00035,300

فجوش

 (بازار پایه)
00:36:35 1400/10/28
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۹۶
1,4861,576

کباده

 (بازار پایه)
00:36:35 1400/10/28
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۸
31,75035,050