فیلتر هوشمند - گپ منفی پایانی و آخرین قیمت

کاذر

 (بورس)
09:03:35 1399/11/05
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۶.۹۹
33,03036,490

کمرجان

 (فرابورس)
09:03:35 1399/11/05
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۶.۵۴
94,358104,290

ساذری

 (بازار پایه)
09:03:35 1399/11/05
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۵.۰
5,5296,111

فجوش

 (بازار پایه)
09:03:35 1399/11/05
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۹۶
1,4861,576

پشاهن

 (بازار پایه)
09:03:35 1399/11/05
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۹۶
7,0047,740

رافزا

 (فرابورس)
09:03:35 1399/11/05
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۸
38,27742,305

غگیلا

 (فرابورس)
09:03:35 1399/11/05
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۷۸
20,50122,659

شصدف

 (فرابورس)
09:03:35 1399/11/05
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۶۷
25,69128,395

غمهرا

 (بورس)
09:03:35 1399/11/05
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۵۱
73,83081,590

چکاوه

 (بورس)
09:03:35 1399/11/05
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۰۹
12,29013,570