فیلتر هوشمند - گپ منفی پایانی و آخرین قیمت

ختور

 (بورس)
02:09:34 1403/03/11
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۵۳
3,1993,679

سفارس

 (بورس)
02:09:34 1403/03/11
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۳۳
33,87038,950

سیستم

 (بورس)
02:09:34 1403/03/11
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۱۸
21,34024,540