فیلتر هوشمند - گپ منفی پایانی و آخرین قیمت

كورز

 (بازار پایه)
23:00:10 1400/05/11
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۵.۲۱
19,999,999

وسالت

 (بازار پایه)
23:00:10 1400/05/11
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۸۶
1,0561,166

کباده

 (بازار پایه)
23:00:10 1400/05/11
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۷۵
8,4919,383

قاروم

 (بازار پایه)
23:00:10 1400/05/11
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۷۵
1,6131,711

خاور

 (بازار پایه)
23:00:10 1400/05/11
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت-۴.۱۹
7,2257,671