فیلتر هوشمند - جابجایی حقوقی به حقیقی

 (بورس)
14:56:43 1402/09/18
حجم جابجایی (میلیون)۲۱.۶۲ میلیون
7,7108,850

 (بورس)
14:56:43 1402/09/18
حجم جابجایی (میلیون)۱۵.۸۹ میلیون
2,8623,292

 (بازار پایه)
14:56:43 1402/09/18
حجم جابجایی (میلیون)۵.۹۴ میلیون
2,6872,853

سیدکو

 (بورس)
14:56:43 1402/09/18
حجم جابجایی (میلیون)۱.۲۳ میلیون
15,37016,970

سبجنو

 (بورس)
14:56:43 1402/09/18
حجم جابجایی (میلیون)۱۱۳.۵۵ هزار
67,88075,020