فیلتر هوشمند - جابجایی حقوقی به حقیقی

 (بورس)
00:39:28 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۱۲.۸۸ میلیون
8,5309,410

 (بورس)
00:39:28 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۹۶۴.۳۴ هزار
20,01022,110