فیلتر هوشمند - جابجایی حقوقی به حقیقی

 (بورس)
09:51:51 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۲۸.۱۷ میلیون
10,65011,770

 (بورس)
09:51:51 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۱۶.۵۶ میلیون
9,54010,540

 (بورس)
09:51:51 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۱۴.۲۶ میلیون
4,0404,460

شتران

 (بورس)
09:51:51 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۸.۰۲ میلیون
7,8608,680

کاوه

 (بورس)
09:51:51 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۵.۵۳ میلیون
16,94018,720

شبندر

 (بورس)
09:51:51 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۴.۴۶ میلیون
19,78021,860

وغدیر

 (بورس)
09:51:51 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۳.۷۶ میلیون
10,09011,150

ونیکی

 (بورس)
09:51:51 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۲.۷ میلیون
13,01014,370

ومعادن

 (بورس)
09:51:51 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۲.۶۴ میلیون
10,18011,240

نوین

 (فرابورس)
09:51:51 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۱.۸ میلیون
6,4927,174

تنوین

 (بورس)
09:51:51 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۱.۴ میلیون
5,4906,050

ما

 (بورس)
09:51:51 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۹۱۱.۱۴ هزار
8,0208,860

سفارس

 (بورس)
09:51:51 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۷۵۰.۰ هزار
15,73017,370

غپاک

 (بورس)
09:51:51 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۷۵۰.۰ هزار
12,45013,750

بالاس

 (فرابورس)
09:51:51 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۵۰۰.۰ هزار
63,68770,389