فیلتر هوشمند - جابجایی حقوقی به حقیقی

 (فرابورس)
23:44:47 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۳۵.۸ میلیون
10,83011,970

 (فرابورس)
23:44:47 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۸.۰۱ میلیون
1,9922,200

 (بازار پایه)
23:44:47 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۷.۶۶ میلیون
14,07314,943

رنیک

 (فرابورس)
23:44:47 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۳.۳۴ میلیون
15,45417,080