فیلتر هوشمند - جابجایی حقوقی به حقیقی

 (بازار پایه)
02:13:42 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۱۰۶.۱۸ میلیون
1,8521,966

 (بورس)
02:13:42 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۱۰.۶۸ میلیون
15,53017,850

 (بورس)
02:13:42 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۷.۴۴ میلیون
7,7908,610

دسبحان

 (بورس)
02:13:42 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۴.۴ میلیون
6,7807,480

دالبر

 (بورس)
02:13:42 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۱.۰۳ میلیون
5,7506,610

سآبیک

 (بورس)
02:13:42 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۶۷۴.۵۶ هزار
27,12031,200

دارو

 (بورس)
02:13:42 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۴۵۳.۷۱ هزار
23,41026,930