فیلتر هوشمند - جابجایی حقیقی به حقوقی

 (بورس)
23:03:51 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۹.۲ میلیون
4,0284,450

 (بورس)
23:03:51 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۷.۶۵ میلیون
5,2105,750

 (بورس)
23:03:51 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۶.۲۴ میلیون
5,8606,460

وملل

 (فرابورس)
23:03:51 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۴.۳۵ میلیون
11,89213,142

بپاس

 (فرابورس)
23:03:51 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۳.۵۷ میلیون
59,72566,011

وگردش

 (بازار پایه)
23:03:51 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۳.۳۱ میلیون
13,73314,581

وزمین

 (بازار پایه)
23:03:51 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۲.۶۲ میلیون
9,86810,690

سرود

 (بورس)
23:03:51 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۸۶۷.۷۵ هزار
22,69025,070

ساروج

 (بازار پایه)
23:03:51 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۲۵۱.۱۶ هزار
17,73418,830