فیلتر هوشمند - جابجایی حقیقی به حقوقی

 (فرابورس)
00:39:23 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۱۲.۱۴ میلیون
2,1692,397

 (فرابورس)
00:39:23 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۸.۹۶ میلیون
5,2305,770

 (فرابورس)
00:39:23 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۶.۷۸ میلیون
5,8706,470

خکرمان

 (بازار پایه)
00:39:23 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۶.۳۶ میلیون
3,2973,499

رانفور

 (بورس)
00:39:23 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۵.۵۲ میلیون
3,2863,630

وسپهر

 (فرابورس)
00:39:23 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۳.۲۱ میلیون
6,7107,410

رمپنا

 (بورس)
00:39:23 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۱.۸۱ میلیون
15,09016,670

والبر

 (بورس)
00:39:23 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۱.۵۳ میلیون
7,0807,820

فوکا

 (بازار پایه)
00:39:23 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۱.۴۸ میلیون
12,71013,490

بپاس

 (فرابورس)
00:39:23 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۱.۴۶ میلیون
33,25036,650

توریل

 (فرابورس)
00:39:23 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۱.۳۲ میلیون
6,8607,580

سپاها

 (بورس)
00:39:23 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۱.۰۱ میلیون
6,6607,360

گوهران

 (فرابورس)
00:39:23 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۸۷۶.۵۴ هزار
4,7125,206

بوعلی

 (بورس)
00:39:23 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۶۹۱.۸ هزار
67,60074,700

کی بی سی

 (فرابورس)
00:39:23 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۵۹۰.۰۸ هزار
17,54019,380