فیلتر هوشمند - جابجایی حقیقی به حقوقی

 (بورس)
14:22:40 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۷۰.۷۸ میلیون
2,5382,918

 (بورس)
14:22:40 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۳.۴۹ میلیون
11,11012,270

 (بورس)
14:22:40 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۱.۸۷ میلیون
10,47011,570

وغدیر

 (بورس)
14:22:40 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۱.۸۵ میلیون
19,24022,120

تنوین

 (بورس)
14:22:40 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۱.۲۳ میلیون
2,7132,997

کپارس

 (بورس)
14:22:40 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۱.۱۴ میلیون
9,99011,490

سفارس

 (بورس)
14:22:40 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۱.۱۳ میلیون
31,09035,750

فولاژ

 (بورس)
14:22:40 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۹۷۴.۲۳ هزار
14,11016,230

شنفت

 (بورس)
14:22:40 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۹۵۷.۰۳ هزار
8,0509,250

ونفت

 (بورس)
14:22:40 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۹۲۳.۶۷ هزار
5,1705,930

وصندوق

 (بورس)
14:22:40 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۹۲۰.۵۵ هزار
14,67016,870

زگلدشت

 (فرابورس)
14:22:40 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۳۹۹.۸۶ هزار
22,00025,300

کنور

 (بورس)
14:22:40 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۳۹۵.۷۷ هزار
18,62020,560

افق

 (بورس)
14:22:40 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۳۸۰.۹۵ هزار
22,82025,220

بفجر

 (بورس)
14:22:40 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۳۰۱.۶۲ هزار
18,09019,990