فیلتر هوشمند - جابجایی حقیقی به حقوقی

 (بورس)
14:01:32 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۳۹.۹۳ میلیون
855945

 (بورس)
14:01:32 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۱۳.۴۱ میلیون
4,6675,157

 (فرابورس)
14:01:32 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۱۱.۹۹ میلیون
8,6419,549

وبانک

 (بورس)
14:01:32 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۱۰.۵۸ میلیون
6,7907,490

وسبحان

 (فرابورس)
14:01:32 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۵.۹۴ میلیون
2,4482,704

پرداخت

 (بورس)
14:01:32 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۴.۸ میلیون
22,17024,490

سیتا

 (بورس)
14:01:32 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۴.۵ میلیون
14,25015,750

کویر

 (بورس)
14:01:32 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۴.۱ میلیون
16,90018,660

ولپارس

 (بورس)
14:01:32 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۲.۲ میلیون
4,4904,962

امین

 (بورس)
14:01:32 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۱.۶۷ میلیون
6,6407,320

وکبهمن

 (فرابورس)
14:01:32 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۱.۶۶ میلیون
10,17611,246

پارسان

 (بورس)
14:01:32 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۱.۳۳ میلیون
17,26019,060

وتوصا

 (بورس)
14:01:32 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۱.۲ میلیون
9,61010,610

قرن

 (بورس)
14:01:32 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۹۸۴.۱۴ هزار
58,32064,440

خوساز

 (بورس)
14:01:32 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۸۰۰.۰ هزار
7,0607,800