فیلتر هوشمند - جابجایی حقیقی به حقوقی

 (بورس)
10:43:59 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۱.۱۱ میلیون
10,18011,240

 (فرابورس)
10:43:59 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۱.۰ میلیون
6,7647,474

 (بورس)
10:43:59 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۵۳۲.۰۵ هزار
16,29017,990

وپترو

 (بورس)
10:43:59 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۵۰۰.۰ هزار
11,91013,150

کیمیاتک

 (بورس)
10:43:59 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۳۹۸.۲۸ هزار
27,51030,390

شکربن

 (بورس)
10:43:59 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۱۰۰.۰ هزار
105,080116,140

پیزد

 (فرابورس)
10:43:59 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۸۷.۵۳ هزار
53,41659,038

لوتوس

 (بورس)
10:43:59 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۵۵.۴۸ هزار
5,3605,920

پخش

 (فرابورس)
10:43:59 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۲۹.۳۵ هزار
24,33926,899

آبادا

 (بورس)
10:44:00 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۱۲.۵ هزار
14,70016,240

کگاز

 (بورس)
10:44:00 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۱۰.۱۳ هزار
17,79019,650

تیپیکو

 (بورس)
10:44:00 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۶.۳۱ هزار
19,94022,020

سبجنو

 (بورس)
10:44:00 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۴.۸۲ هزار
34,77038,430

وپخش

 (بورس)
10:44:00 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۸۲۸
29,50032,600

ولپارس

 (بورس)
10:44:00 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۰
4,0284,450