فیلتر هوشمند - جابجایی حقیقی به حقوقی

 (بورس)
00:28:58 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۱۲.۱۹ میلیون
2,8903,194

 (فرابورس)
00:28:58 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۹.۹۵ میلیون
4,6715,161

 (بورس)
00:28:58 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۸.۷۲ میلیون
1,9542,248

رانفور

 (بورس)
00:28:58 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۸.۴۴ میلیون
3,6554,205

پارس

 (بورس)
00:28:58 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۷.۳۲ میلیون
2,1342,358

غبشهر

 (بورس)
00:28:58 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۶.۱۷ میلیون
2,9073,343

تنوین

 (بورس)
00:28:58 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۵.۷۶ میلیون
4,7605,250

ومعادن

 (بورس)
00:28:58 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۴.۲۱ میلیون
4,1604,786

کترام

 (بورس)
00:28:58 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۳.۳۸ میلیون
7,3108,070

وسپهر

 (فرابورس)
00:28:58 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۲.۳۹ میلیون
6,3807,320

پاکشو

 (بورس)
00:28:58 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۲.۲۷ میلیون
5,8106,410

شدوص

 (بورس)
00:28:58 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۲.۲۳ میلیون
10,63011,730

والبر

 (بورس)
00:28:58 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۲.۰۸ میلیون
3,8284,404

بنیرو

 (بورس)
00:28:58 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۲.۰۲ میلیون
2,3172,665

ولکار

 (بورس)
00:28:58 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۱.۶۹ میلیون
7,8708,690