فیلتر هوشمند - جابجایی حقیقی به حقوقی

 (بورس)
02:13:37 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۹.۵۴ میلیون
2,3132,661

 (بورس)
02:13:37 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۹۱۵.۳۳ هزار
33,87038,950