فیلتر هوشمند - مناسب سرخطی

بساما

 (فرابورس)
01:34:17 1400/10/28
حجم صف۲.۰ میلیون
ارزش صف۴.۴۶ میلیارد
حجم مبنا۸۲۲.۰۱ هزار
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۱.۰۵ میلیون
20,14022,260

کباده

 (بازار پایه)
01:34:17 1400/10/28
حجم صف۱.۰۹ میلیون
ارزش صف۳.۸۱ میلیارد
حجم مبنا۳۰۳.۹۵ هزار
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۵۵.۳۲ هزار
31,75035,050

خعمرا

 (بازار پایه)
01:34:17 1400/10/28
حجم صف۵.۳۳ میلیون
ارزش صف۳.۴ میلیارد
حجم مبنا۱.۶۳ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۱۲۳.۲۹ هزار
6,0106,370

پدرخش

 (بورس)
01:34:17 1400/10/28
حجم صف۳.۴۷ میلیون
ارزش صف۲.۴۴ میلیارد
حجم مبنا۲.۳۲ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۷۷۱.۵۱ هزار
6,3807,040

شمواد

 (بازار پایه)
01:34:17 1400/10/28
حجم صف۴۳۶.۸ هزار
ارزش صف۲.۲۶ میلیارد
حجم مبنا۱۰۳.۹۵ هزار
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۱۰۰.۱۶ هزار
47,80051,700

کپارس

 (بورس)
01:34:17 1400/10/28
حجم صف۲.۸۴ میلیون
ارزش صف۲.۱۶ میلیارد
حجم مبنا۲.۱۵ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۳.۹۲ میلیون
6,8907,610

وارس

 (بازار پایه)
01:34:17 1400/10/28
حجم صف۱.۳۴ میلیون
ارزش صف۱.۵۲ میلیارد
حجم مبنا۹۴۰.۷۳ هزار
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۵۳۷.۸۸ هزار
10,71011,370

سخواف

 (بازار پایه)
01:34:17 1400/10/28
حجم صف۱.۹۳ میلیون
ارزش صف۱.۵۱ میلیارد
حجم مبنا۱.۴۲ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۲.۰۷ میلیون
7,0707,810