فیلتر هوشمند - مناسب سرخطی

کابگن

 (بازار پایه)
21:09:05 1403/03/10
حجم صف۸۴۸.۴۳ هزار
ارزش صف۱.۲۵ میلیارد
حجم مبنا۱.۰
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۴۳.۴۱ هزار
14,16014,720

پلاست

 (بازار پایه)
21:09:05 1403/03/10
حجم صف۶۱.۱۵ هزار
ارزش صف۵۹.۱۹ میلیون
حجم مبنا۲.۱۸ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۲.۷۲ میلیون
9,1209,680

گنگین

 (بازار پایه)
21:09:05 1403/03/10
حجم صف۳.۱۶ هزار
ارزش صف۱۳.۶ میلیون
حجم مبنا۱.۰
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۱.۴۲ میلیون
40,55043,050

وثخوز

 (بازار پایه)
21:09:05 1403/03/10
حجم صف۸۹۴.۰
ارزش صف۵.۴۸ میلیون
حجم مبنا۳۳۶.۷ هزار
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۲۲.۳۹ هزار
57,75061,250