فیلتر هوشمند - مناسب سرخطی

شپنا

 (بورس)
04:50:59 1399/11/05
حجم صف۲۶۶.۹ میلیون
ارزش صف۲۶۷.۹۶ میلیارد
حجم مبنا۱۲.۵۴ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۸۹.۴۲ میلیون
9,10010,040

سپیدار

 (فرابورس)
04:50:59 1399/11/05
حجم صف۲۴.۰۳ میلیون
ارزش صف۱۱۴.۸۴ میلیارد
حجم مبنا۱.۱ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۶۸۵.۹ هزار
43,24347,793

شبندر

 (بورس)
04:50:59 1399/11/05
حجم صف۴۳.۶۷ میلیون
ارزش صف۹۰.۹۱ میلیارد
حجم مبنا۶.۰۵ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۲۵.۴ میلیون
18,84020,820

شتران

 (بورس)
04:50:59 1399/11/05
حجم صف۱۰۴.۲۵ میلیون
ارزش صف۸۶.۴۲ میلیارد
حجم مبنا۱۵.۱۹ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۹۳.۸ میلیون
7,5108,290

شبریز

 (بورس)
04:50:59 1399/11/05
حجم صف۳۰.۲۶ میلیون
ارزش صف۷۵.۴۵ میلیارد
حجم مبنا۴.۰ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۳.۹۹ میلیون
22,57024,930

فولاد

 (بورس)
04:50:59 1399/11/05
حجم صف۴۴.۵۴ میلیون
ارزش صف۴۹.۹۳ میلیارد
حجم مبنا۱۱.۲۴ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۶۵.۲۶ میلیون
10,15011,210

خساپا

 (بورس)
04:50:59 1399/11/05
حجم صف۲۱۹.۶۵ میلیون
ارزش صف۴۷.۲۳ میلیارد
حجم مبنا۵۸.۵۴ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۶۱۷.۲۹ میلیون
1,9502,150

وسکاب

 (بورس)
04:50:59 1399/11/05
حجم صف۷۲.۶۹ میلیون
ارزش صف۴۳.۹۸ میلیارد
حجم مبنا۸.۶۷ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۶.۵۱ میلیون
5,4906,050

کاوه

 (بورس)
04:50:59 1399/11/05
حجم صف۲۱.۷۸ میلیون
ارزش صف۳۹.۲۱ میلیارد
حجم مبنا۵.۸۳ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۵.۷۱ میلیون
16,30018,000

رافزا

 (فرابورس)
04:50:59 1399/11/05
حجم صف۸.۱۸ میلیون
ارزش صف۳۴.۵۴ میلیارد
حجم مبنا۱.۲۴ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۵۳.۰۸ هزار
38,20942,231

وغدیر

 (بورس)
04:50:59 1399/11/05
حجم صف۲۸.۵۲ میلیون
ارزش صف۳۰.۲۹ میلیارد
حجم مبنا۱۱.۸۶ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۳۴.۱۱ میلیون
9,62010,620

سنیر

 (بورس)
04:50:59 1399/11/05
حجم صف۱.۳۵ میلیون
ارزش صف۲۷.۴۱ میلیارد
حجم مبنا۲۵۸.۲۱ هزار
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۶۹۲.۳۴ هزار
183,960203,320

وخارزم

 (بورس)
04:50:59 1399/11/05
حجم صف۲۷.۸۸ میلیون
ارزش صف۲۷.۲۴ میلیارد
حجم مبنا۵.۳۷ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۳۹.۰ میلیون
8,8509,770

شرانل

 (فرابورس)
04:50:59 1399/11/05
حجم صف۶.۹۱ میلیون
ارزش صف۲۶.۶۱ میلیارد
حجم مبنا۱.۳۶ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۱.۱۵ میلیون
34,85538,523

شفن

 (بورس)
04:50:59 1399/11/05
حجم صف۹۶۶.۰۱ هزار
ارزش صف۲۶.۳۷ میلیارد
حجم مبنا۳۸۰.۰ هزار
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۲۵۰.۹۲ هزار
247,020273,020