فیلتر هوشمند - مناسب سرخطی

فگستر

 (فرابورس)
13:04:16 1400/02/27
حجم صف۲۰۶.۸۸ میلیون
ارزش صف۱۴۷.۹۴ میلیارد
حجم مبنا۲.۴۳ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۲۳.۳۱ میلیون
6,4717,151

آریان

 (بازار پایه)
13:04:16 1400/02/27
حجم صف۴۸.۷۲ میلیون
ارزش صف۵۲.۶۶ میلیارد
حجم مبنا۷.۹۳ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۱.۵۵ میلیون
9,78210,810

خفولا

 (بازار پایه)
13:04:16 1400/02/27
حجم صف۵.۷۹ میلیون
ارزش صف۲۵.۷۱ میلیارد
حجم مبنا۲۳۱.۸۶ هزار
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۱.۶۸ میلیون
41,79944,383

گشان

 (بازار پایه)
13:04:16 1400/02/27
حجم صف۶.۶۸ میلیون
ارزش صف۱۵.۶ میلیارد
حجم مبنا۵۹۴.۲۲ هزار
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۸.۸۱ میلیون
21,55323,349

باران

 (بازار پایه)
14:03:13 1400/02/27
حجم صف۳۴.۲۷ میلیون
ارزش صف۱۳.۶۲ میلیارد
حجم مبنا۲.۶۵ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۸۰.۷۵ هزار
3,5973,975

شصدف

 (فرابورس)
13:04:16 1400/02/27
حجم صف۱.۹۱ میلیون
ارزش صف۶.۴۱ میلیارد
حجم مبنا۴۷۷.۶۶ هزار
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۷۷.۶۳ هزار
30,37933,575

ساذری

 (بازار پایه)
13:04:17 1400/02/27
حجم صف۱.۶۸ میلیون
ارزش صف۱.۰۱ میلیارد
حجم مبنا۱.۷۱ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۸۳.۱۵ هزار
5,6986,050

وآرین

 (بازار پایه)
13:04:17 1400/02/27
حجم صف
ارزش صف۰
حجم مبنا۲.۸۷ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۱۱۷.۷۷ هزار
3,3653,573