فیلتر هوشمند - مناسب سرخطی

سپید

 (بورس)
20:54:31 1400/05/11
حجم صف۷۰.۹۴ میلیون
ارزش صف۲۲۹.۰۷ میلیارد
حجم مبنا۵۳۷.۴۴ هزار
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۳.۰۷ میلیون
29,23032,290

وهامون

 (فرابورس)
20:54:31 1400/05/11
حجم صف۳۰۹.۲۹ میلیون
ارزش صف۶۸.۰۴ میلیارد
حجم مبنا۷.۸۹ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۱۴۷.۹ میلیون
1,9922,200

فرابورس

 (فرابورس)
20:54:31 1400/05/11
حجم صف۲۱.۵۹ میلیون
ارزش صف۳۹.۹۳ میلیارد
حجم مبنا۲.۸ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۷.۳۵ میلیون
16,73718,497

شکبیر

 (بازار پایه)
20:54:31 1400/05/11
حجم صف۳.۸۲ میلیون
ارزش صف۳۲.۹۶ میلیارد
حجم مبنا۱.۲۲ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۵۳۷.۸۸ هزار
81,17686,196

وپخش

 (بورس)
20:54:31 1400/05/11
حجم صف۸.۳۵ میلیون
ارزش صف۲۲.۸۱ میلیارد
حجم مبنا۱.۴۲ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۳۵۹.۱۱ هزار
24,72027,320

هجرت

 (فرابورس)
20:54:31 1400/05/11
حجم صف۴.۷ میلیون
ارزش صف۱۳.۴۴ میلیارد
حجم مبنا۶۰۷.۵۸ هزار
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۸۵۵.۲۹ هزار
25,85828,578

کالا

 (بورس)
20:54:31 1400/05/11
حجم صف۴.۷۵ میلیون
ارزش صف۱۲.۶۸ میلیارد
حجم مبنا۲.۰ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۲.۹ میلیون
24,13026,670

ثنور

 (بازار پایه)
20:54:31 1400/05/11
حجم صف۱۳.۲۷ میلیون
ارزش صف۱۰.۳۸ میلیارد
حجم مبنا۱.۴۲ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۲.۴۱ میلیون
7,0807,824