دتهران‌

داروسازي‌ تهران‌ دارو

1402/09/15 11:01:39
پایانی:1,730
(0%)
آخرین:1,730
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
1,6961,764
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
392,590,509
1,764
000
130,000
1,730
000
131,000
1,696
000


آخرین اخبار دتهران

نمایش اخبار قدیمی‌تر