اکسیژن

صندوق س. سهامی اکسیژن-س

1402/09/15 10:40:04
پایانی:14,200
(-0.3%)
آخرین:14,200
(-0.3%)

تعداد معاملات:2
حجم:22,134
ارزش معاملات:314M
حجم مبنا:1
12,81915,667
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
112,866
14,200
14,450
20,0001
125,000
14,183
14,466
25,0001
15,200
14,110
14,490
3591
10,000(45%)
1(50%)
حجمحقیقیتعداد
0(0%)
0(0%)
12,134(55%)
1(50%)
حجمحقوقیتعداد
22,134(100%)
1(100%)
سرانه خرید حقیقی: 142,000,000 تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: تومانقدرت فروش حقیقی:


آخرین اخبار اکسیژن

نمایش اخبار قدیمی‌تر