تاراز

صندوق س آواي تاراز زاگرس-سهام

1401/05/21 16:31:48
پایانی:10,660
(-0.28%)
آخرین:10,660
(-0.28%)

تعداد معاملات:2
حجم:20,000
ارزش معاملات:213M
حجم مبنا:1
9,63011,750
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
10,640
10,660
481,2885
110,000
10,630
10,770
10,0001
110,000
10,620
10,780
10,0001
0(0%)
0(0%)
حجمحقیقیتعداد
1,288(6%)
1(50%)
20,000(100%)
1(100%)
حجمحقوقیتعداد
18,712(94%)
1(50%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: 13,730,080 تومانقدرت فروش حقیقی:


آخرین اخبار تاراز

نمایش اخبار قدیمی‌تر