هماي

صندوق س هماي آگاه-ثابت

1401/05/27 11:58:24
پایانی:10,153
(0.1%)
آخرین:10,154
(0.11%)

تعداد معاملات:3,596
حجم:95.5M
ارزش معاملات:969B
حجم مبنا:1
9,12811,156
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
4301,624
10,153
10,154
100,101,8231,002
1,012100,576,185
10,152
10,155
10,8351
357,257
10,151
10,159
4,0941
68,974,605(72%)
813(99%)
حجمحقیقیتعداد
60,379,905(63%)
467(99%)
26,535,288(28%)
7(1%)
حجمحقوقیتعداد
35,129,988(37%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 861,376,586 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.66سرانه فروش حقیقی: 1,312,713,437 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.52


آخرین اخبار همای

نمایش اخبار قدیمی‌تر