سهامداران بزرگ شستا

نمایش اخبار قدیمی‌تر

شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی
8  خبر در
30 روز اخیر

گدنا

تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
4  خبر در
30 روز اخیر

کلوند

کاشی الوند
3  خبر در
30 روز اخیر

خساپا

سایپا
3  خبر در
30 روز اخیر

شصدف

صنعتی دوده فام
3  خبر در
30 روز اخیر

کدما

معدنی دماوند
3  خبر در
30 روز اخیر

غگیلا

شیرپاستوریزه پگاه گیلان
3  خبر در
30 روز اخیر

عرضه اولیه

3  خبر در
30 روز اخیر

سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
3  خبر در
30 روز اخیر

پتایر

ایران تایر
3  خبر در
30 روز اخیر

خبازرس

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
3  خبر در
30 روز اخیر

بپاس

بیمه پاسارگاد
3  خبر در
30 روز اخیر

تپکو

تولیدتجهیزات سنگین هپکو
2  خبر در
30 روز اخیر

وتجارت

بانک تجارت
2  خبر در
30 روز اخیر

خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
2  خبر در
30 روز اخیر

واحصا

احیاء صنایع خراسان
2  خبر در
30 روز اخیر

سبجنو

سیمان بجنورد
2  خبر در
30 روز اخیر

ولیز

لیزینگ‌ایران
2  خبر در
30 روز اخیر

کاما

باما
2  خبر در
30 روز اخیر

سفارود

کارخانه فارسیت درود
2  خبر در
30 روز اخیر