سهامداران بزرگ شستا

نمایش اخبار قدیمی‌تر

شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی
10  خبر در
30 روز اخیر

وبرق

س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی
4  خبر در
30 روز اخیر

وسالت

بانک قرض الحسنه رسالت
3  خبر در
30 روز اخیر

ومدیر

گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
3  خبر در
30 روز اخیر

ولکار

لیزینگ کارآفرین
3  خبر در
30 روز اخیر

شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان
2  خبر در
30 روز اخیر

خساپا

سایپا
2  خبر در
30 روز اخیر

فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
2  خبر در
30 روز اخیر

ساذری

آذریت
2  خبر در
30 روز اخیر

شتهران

داروسازی تهران شیمی
2  خبر در
30 روز اخیر

کورز

ورزیران
2  خبر در
30 روز اخیر

فکمند

گسترش قطعه سازی کمند
2  خبر در
30 روز اخیر

سکارون

سیمان کارون
1  خبر در
30 روز اخیر

فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد
1  خبر در
30 روز اخیر

ساراب

سیمان داراب
1  خبر در
30 روز اخیر

سنیر

سیمان سفید نی‌ریز
1  خبر در
30 روز اخیر

ولملت

واسپاری ملت
1  خبر در
30 روز اخیر

حتاید

تایدواترخاورمیانه
1  خبر در
30 روز اخیر

مجامع شرکت‌ها

1  خبر در
30 روز اخیر

سصفها

سیمان‌اصفهان
1  خبر در
30 روز اخیر